CNC ARTICLE s.r.o.


Družstevní II. 1532
687 25, Hluk

Zobrazit na mapě

IČO: 24281476
DIČ: CZ24281476

O společnosti

Zabýváme se přesným zakázkovým obráběním strojních dílů, které dodáváme včetně materiálu, povrchových úprav, tepelného zpracování, svařování, broušení i montáže sestav. Kvalita výroby je garantována kontrolním pracovištěm, které je vybaveno přesným souřadnicovým měřicím strojem Mitutoyo.

Nabízíme jak kusovou a maloseriovou, tak seriovou výrobu. Obrábíme široké spektrum materiálů - slitiny hliníku, barevné kovy, plasty, konstrukční, nástrojovou i nerezovou ocel. Pro zkrácení dodacích termínů jsme běžnými materiály zásobeni.

Jsme schopni též nabídnout zakázkové řezání na automatické pásové pile do rozměru 510x510mm (kulatina pr. 510mm), případně další úpravy polotovarů na konvenčních strojích. Polotovary vám připravíme i z našeho materiálu. Skladem běžně držíme hliníkové desky ze slitin AW-5083 a AW-6082 (i v jemně frézovaných variantách). Ocelové kulatiny, pásoviny a desky v jakostech 11 375, 14 220, 19 312 a nerezovou 17 240 (1.4301).

Dopravu zajišťujeme vlastním dodávkovým vozidlem a externí dopravou.

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

Strojní vybavení

CNC frézky

KOVOSVIT MAS MCV 1270 SPEED

KOVOSVIT MAS MCV 1270 SPEED

Pojezdy os:

Osa X: 1270 mm
Osa Y: 610 mm
Osa Z: 720 mm

shadow
dmg_dmc_630

KOVOSVIT MAS MCU 450V-5x

Pojezdy os:

Osa X: 500 mm
Osa Y: 800 mm
Osa Z: 520 mm

shadow
Akira Seiki SV760

Akira Seiki SV760

Pojezdy os:

Osa X: 740 mm
Osa Y: 445 mm
Osa Z: 520 mm

Dodavatel: macmatic.cz
shadow
hcmc-1100

Hartford HCMC-1100

Pojezdy os:

Osa X: 1100 mm
Osa Y: 600 mm
Osa Z: 630 mm

shadow
hcmc-1682

Hartford HCMC-1682AG

Pojezdy os:

Osa X: 1600 mm
Osa Y: 820 mm
Osa Z: 820 mm

shadow

CNC Soustruh | Ostatní stroje

dmg_ctx_510

DMG CTX 510 eco

Maximální točný průměr: 400 mm
Maximální točná délka: 950 mm
Průchod vřetenem: 90 mm
Místa v revolverové hlavě: 12
Poháněná místa: 6

shadow
mitutoyo_crysta-plus_m57

Mitutoyo Crysta-Plus M574

Souřadnicový měřící přístroj
Velikost měřicí plochy:
Osa X: 500 mm
Osa Y: 700 mm
Osa Z: 400 mm

shadow

CNC pila | 3D tiskárna

hbe-511

Behringer HBE511 Dynamic

Rozsah řezání: 510 x 510mm

shadow
Sindoh 3D MAX 2X

3D Tiskárna

Sindoh 3D MAX 2X

Šířka tisku max: 200 mm
Výška tisku max: 300 mm
Hloubka tisku max: 228 mm

shadow

Frézka | Soustruh | Brusky

Frézka Tos FA5V

Maximální dráhy os:
Osa X: 1400
Osa Y: 440
Osa Z: 450

Soustruh Sv18RA

Maximální točný průměr: 355
Maximální točná délka: 1200
Průchod vřetenem: 40

Soustruh SU 50A / 1000

Oběžný průměr nad ložem: 500 mm
Oběžný průměr nad suportem: 250 mm
Vzdálenost mezi hroty: 1000 mm
Vrtání vřetena: 56 mm
Otáčky vřetena - rozsah: 11,2-1400
shadow

Bruska BRH20A

rozměry magnetického stolu: 600x200mm

Bruska BU16

Max. průměr broušení: 160 mm
Max. vzdálenost hrotů: 360 mm
shadow

CAD | CAM

Edgecam
Esprit
autocad inventor

Fotogalerie

gal_1
gal_1
gal_1
gal_1
gal_1
gal_1
gal_1
gal_1
gal_1
gal_1
gal_1
gal_1
gal_1
gal_1
gal_1
gal_1
gal_1
gal_1

Název projektu:

CNC ARTICLE – Budování oddělení konstrukce a vývoje ve firmě CNC ARTICLE s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010041

Předmět a cíl:

S finanční podporou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, společnost CNC ARTICLE podpoří investici do kapacit pro vlastní VaV.

eu

V rámci projektu CNC ARTICLE - Budování oddělení konstrukce a vývoje ve firmě CNC ARTICLE s.r.o. s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010041 byl pro potřeby Výzkumu a vývoje pořízen následující majetek:

 • Vertikální obráběcí centrum HMCC-1682AG;
 • Vertikální frézovací centrum AKIRA SEIKI SV760 H; a
 • Drsnoměr MITUTOYO SJ-210.

Společnost tak v souladu s Podmínkami dotačního titulu významně rozšířila vlastní vývojové kapacity v oblastech:

 • Předvýrobních etap (vývoj, konstrukce, technologie);
 • Výroby prototypových dílců; a
 • Testování a validace prototypových dílců.

Firma je připravena za komerčních podmínek nabídnout k výzkumu.

Název projektu:

Zavádění prvků průmyslu 4.0 ve společnosti CNC ARTICLE s.r.o.

Cílem projektu je uskutečnit důležitou fázi digitální transformace žadatele a posunout se směrem k moderní bezpapírové výrobě (bezpapírový management)

eu
eu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy CNC ARTICLE, s.r.o.

Obchodní firma CNC ARTICLE, s.r.o. se sídlem Družstevní II. 1532, 687 25 Hluk, IČ 24281476, zapsaná u Městského soudu v Praze v  oddílu C, pod číslem 192656 (dále jen dodavatel), vydává v  souladu s  ust. § 1751 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tyto obchodní podmínky (dále jen OP):

I. Vznik kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká dohodou smluvních stran o jejím obsahu. Část obsahu kupní smlouvy lze určit odkazem na OP, které jsou připojeny ke kupní smlouvě nebo jsou stranám známy na stránkách http://www.cnca.cz/op/

 • Nabídky jsou odesílány výhradně elektronickou poštou. Platnost nabídek a zejména navržených termínů dodání, je 3 pracovní dny.
 • Kupní smlouva vzniká rovněž potvrzením závazné objednávky odběratele dodavatelem. V  pochybnostech se má za to, že objednávka byla doručena elektronickou poštou tentýž den po odeslání. Ve lhůtě 2 dnů je nutná akceptace (potvrzení objednávky) ze strany dodavatele, jinak smlouva nevzniká.
 • Jakékoliv změny v  obsahu smluvních ujednání proti zaslanému a potvrzenému návrhu smlouvy se považují za protinávrh a pro jeho přijetí platí rovněž 2 denní lhůta pro akce plati.

II. Doprava zboží

Nedohodne-li se dodavatel a odběratel v  konkrétním případě jinak, zajišťuje dopravu zboží dodavatel. Cenu přepravy hradí odběratel. Místem, z  něhož se přeprava dle těchto obchodních podmínek uskutečňuje, se rozumí sídlo dodavatele, místem konečného určení je pak sídlo odběratele, pokud se ve smlouvě nesjednají jiné podmínky plnění. V  případě dodávky zboží prostřednictvím veřejného přepravce přechází nebezpečí škody na věci předáním zboží tomuto veřejnému přepravci

III. Dodání zboží

Plnění se uskuteční na základě předání a převzetí zboží potvrzením dodacího listu. Přejímku zboží provádí pověřený zaměstnanec dodavatele se  zástupcem odběratele popř. s dopravcem. Výsledkem přejímky zboží bude dodací list, ve kterém bude zaznamenán výsledek přejímacího řízení. Po převzetí zboží odběratelem předá dodavatel odběrateli potvrzený dodací list jako doklad o  plnění.

Jestliže plnění nastává předáním dopravci, je dodací list odběrateli odeslán obratem elektronickou poštou. Odběratel je povinen potvrdit dodavateli správnost dodacího listu nejpozději do 5 pracovních dní od doručení dodávky zboží. Nerozporuje-li odběratel dodávku zboží, považuje se dodací list za správný a přijatý.

IV. Kupní cena

Cena zboží se sjednává jako cena smluvní.

Dohoda o ceně vzniká potvrzením objednávky dodavatelem odběrateli, s uvedením ceny za jednotku zboží nebo sjednáním ceny v kupní smlouvě. V  případě odstoupení od objednávky, kupní smlouvy odběratelem, se odběratel zavazuje dodavateli ke smluvenému termínu dodání zaplatit odstupné ve výši skutečných nákladů, nejméně však 30% z  ceny zboží bez DPH.

V. Platební podmínky

Dodavatel vystaví odběrateli fakturu v  návaznosti na dodací list a zašle ji elektronicky a následně poštou na adresu odběratele. Faktura kromě obecných náležitostí daňového dokladu obsahuje číslo objednávky, příp. i  číslo kupní smlouvy. Odběratel je povinen uhradit fakturu do 15-dnů od data vystavení faktury odběrateli, nedohodnou-li se obě strany jinak. Kupní cena se považuje za zaplacenou teprve dnem připsání částky na účet dodavatele. V  případě prodlení odběratele s  úhradou faktury v  termínu sjednaném ve smlouvě je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli za každý den prodlení úrok z  prodlení ve výši 0,05% z  dlužné částky za každý den prodlení. Není-li uzavřena kupní smlouva v  písemné formě, platí dlužník úroky z  prodlení stanoveném právním předpisem (§ 1802 NOZ)

VI. Balení a značení zboží

Zboží bude baleno způsobem odpovídajícím dohodnutému nebo zvolenému způsobu dodání tak, aby bylo chráněno před poškozením a zničením během přepravy. Za standardní balení je považován kartónový obal, paleta, dřevěná bedna atd. Pokud není uvedeno jinak, je balení, vhodná konzervace včetně průvodní dokumentace zboží realizována dle zvyklostí dodavatele. Obaly a vhodná konzervace jsou zakalkulovány v ceně výrobku.

VII. Nabytí vlastnického práva

Odběratel nabývá vlastnické právo ke zboží dnem jeho převzetí. Dodavatel je povinen dodat zboží ve střední jakosti, není-li mezi stranami ujednána jiná jakost (§1915 NOZ). Způsob dodání zboží volí dodavatel (§1926 NOZ), pokud není dohodnuto jinak.

VIII. Záruční podmínky dodavatele

Dodavatel garantuje, že jeho výrobky jsou bez materiálových a  výrobních vad po dobu 6 měsíců od data expedice zboží (záruka za jakost dle § 1919 NOZ). Záruka za jakost jakékoli části nebo vadných částí (z důvodů vadného materiálu či výroby) je omezena jen na opravu nebo výměnu u dodavatele. Toto je předmětem přezkoumání dodavatele. Výrobek musí být vrácen s  podrobným popisem vady, dopravné je hrazeno odběratelem. Výrobek musí být vrácen na adresu dodavatele do 10 pracovních dnů ode dne oznámení reklamace.

Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění (§ 1921 odst. 1 NOZ), dodavatel není odpovědný za okolnosti mimo jeho působnost, tj. za poškození výrobků nehodou, živelnou pohromou, násilím, montáží… Tato garance nebude platit pro výrobky, u kterých podle výlučného rozhodnutí dodavatele došlo ke znečištění, přehřátí, nedbalému zacházení, nevhodnému použití nebo jinému zneužití. Zákazník je povinen zajistit odbornou instalaci v  souladu s  platnými normami ČSN a  rovněž zajistit odbornost pracovníků při montáži a obsluze zařízení. Změny v  okruhu nebo změny na jiných součástkách, které mohou nepříznivě postihnout výrobky dodavatele, způsobí neplatnost této záruky.

V  žádném z  případů citovaných v  předchozích odstavcích nemůže zákazník nárokovat zrušení nebo náhradu kontraktu z  titulu poškození nebo náhradu jakýchkoliv výdajů jako např. za práci potřebnou k  výměně vadných výrobků. Dodavatel neuděluje další garance přímé nebo zahrnuté a není odpovědný za jakékoliv následné poškození vyplývající z  použití kterýmkoliv odběratelem, zákazníkem nebo uživatelem. Jeho odpovědnost je omezena hodnotou prodaného výrobku nebo závazkem týkajícím se výměny vadné části. V  žádném případě nebude dodavatel odpovědný za ztrátu očekávaného zisku, následných škod nebo ztrát na jakémkoliv zařízení, instalaci, systému činnosti nebo služby, ve kterých mohou být výrobky dodavatele osazeny. Dodavatel nebude ručit za žádné porušení garance, selhání dodávky nebo jiné případy, vyjma zde specifikovaných. Další ujednání se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Předpokladem uznání nároků odběratele je písemné oznámení vady se stručným popisem bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. Právo na uznání nároků při vadách zjevných zaniká po uplynutí 30-ti dnů od převzetí zboží. Plnění záruky spočívá dle uvážení dodavatele a dohody s odběratelem v případech:

 • dodání náhradního zboží za zboží vadné, popřípadě dodání chybějícího zboží
 • opravě této vady, jestliže je opravitelná
 • slevě kupní ceny
 • odstoupení od smlouvy

Všechny dodávané komponenty dodavatele jsou kontrolovány a zkoušeny přímo výstupní kontrolou dodavatele v  souladu se zvyklostmi a technickými specifikacemi. Vzhledem k  tomu, že skutečná instalace a provozování zařízení zákazníka nemůže být dodavatelem exaktně posouzeno a reprodukováno, je zajištění vhodnosti výrobku dodavatele v aplikaci zákazníka na jeho vlastní odpovědnost.

IX. Všeobecná a závěrečná ujednání

V  souladu s  ust. § 1751 odst. 1 NOZ mají odchylná ujednání ve smlouvě přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky v  podrobnostech upravují postavení, práva a povinnosti dodavatele a odběratele při uzavírání kupních smluv, případně objednávek, na dodávky zboží dodavatelem.

Potvrzením objednávky odběratel akceptuje obchodní podmínky dodavatele. Tyto obchodní podmínky upravují veškeré vztahy mezi odběratelem a dodavatelem, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak.